För professionella och ideella

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och folkhälsoproblem som kan hanteras och behandlas.

De flesta samtal med vuxna klienter sker fortsatt digitalt men vi erbjuder även fysisk träff i någon av våra lokaler i Växjö och Ljungby. Barnsamtal har vi fysiskt på plats i någon av våra lokaler i Växjö och Ljungby. Vi åker endast i undantagsfall ut i länet och har samtal i lånade lokaler just nu pga. det höga tryck in med klienter. Restiden som normalt läggs behövs till de individuella samtalen.

Familjefrid Kronoberg arbetar med att motverka våld i relationer där förövare och offer står varandra nära. Det kan exempelvis handla om par, ett före detta par eller förälder/styvförälder, syskon och barn. Vi kan arbeta med alla parter i en familj där våld förekommit men det görs individuellt. Den som utsatts för våld får en behandlare, förövaren en annan och barnet en egen behandlare. 

Vi finns till för:   

  • Barn som upplevt/utsatts för våld i en nära relation, från 4 år.
  • Personer som utsatts för våld av någon närstående.
  • Personer som själv utövat våld i en nära relation.
  • Barn och unga som lever/har levt i missbruksmiljöer.

Vi erbjuder:

  • Rådgivning, stöd och hjälp. 
  • Professionella samtal/behandlingar antingen individuellt eller i grupp för såväl barn som vuxna.
  • Krisbearbetning.
  • Glimten- gruppverksamhet för barn/unga i missbruksmiljöer och barn som utsatts/upplevt våld i nära relationer.
  • Anhörigsamtal- för dig med närstående i utsatthet.

Att vända sig till oss är kostnadsfritt och vi har naturligtvis tystnadsplikt! Vi har även en anmälningsskyldighet till socialtjänsten om vi känner oro för att ett barn.

Familjefrid Kronoberg är en verksamhet som gemensamt finansieras av Region Kronoberg och länets alla åtta kommuner.  

Konsultation och handledning

Om Du som yrkesverksam vill rådgöra med oss om ett specifikt ärende eller om problematiken i stort kan Du kontakta oss. Vi kan erbjuda olika former av konsultation eller handledning så att du kan gå vidare i Din handläggning eller utförande.

Arbetar du specifikt med utveckling av ert arbete mot våld i nära relationer? Det arbetet kan ibland både vara utmanande och ensamt! Behöver du någon att bolla dina idéer och funderingar med som jobbar med samma sak? Kontakta då Monika Nielsen.

Kontaktpersonsnätverk      

I varje samverkande kommun finns utsedda kontaktpersoner. Deras roll är att ta ett särskilt ansvar för att våld i nära relationer är en aktuell fråga i den egna verksamheten. Familjefrid kan hjälpa dem med information, träffar för hela eller delar av nätverket.

Region Kronoberg

Vi har även ett nätverk för personal från olika delar av Region Kronobergs verksamheter inom hälso- och sjukvården. Där finns representanter från bland annat Primärvårds- och rehabcentrum, Bkc/kirurg centrum, akutcentrum och Folktandvården.

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer 

Familjefrid är medlemmar i Rikskriscentrum som samlar många av landets behandlingsverksamheter som inriktat sig mot våld i nära relationer.

Senast uppdaterad: 5 juli 2023