Dataskyddsförordningen (GDPR)

Uppgifter om dig är något Växjö kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation) i kraft. Denna ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter när det gäller beghandling av personuppgifterna.

Vad är då en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, din adress, ditt personnummer eller en bild på dig.

Användning av personuppgifter

Kommunen sköter många olika verksamheter. För att vi ska kunna utföra detta arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Personuppgifterna kan hämtas in på olika sätt. Oftast hämtas personuppgifter in direkt från dig men ibland kan personuppgifter även hämtas in från någon annan till exempel Skatteverket. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om kommunen har en skyldighet arkivera dem enligt lag.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning (bygglov eller ekonomiskt bistånd), rättslig förpliktelse (utbildningsverksamhet eller bibliotek), avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund) eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet). I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifterna kan också komma att lämnas till andra om uppgifterna är en del av en allmän handling som är offentlig. En allmän handling är en handling som förvaras hos, har kommit till eller skapats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en har rätt att ta del av.

Laglig rätt

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning (bygglov eller ekonomiskt bistånd), rättslig förpliktelse (utbildningsverksamhet eller bibliotek), avtal (anställningsavtal eller avtal med en kund) eller allmänt intresse (kultur- och fritidsverksamhet). I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Kontakta oss

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till den nämnd som ansvarar för behandlingen. Det gör du enklast genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Kommunen har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos Intregritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Kontaktuppgifter på Integritetsskyddsmyndighetens (tidigareDatainspektionen) webbplats. Länk till annan webbplats.

Hos Integritetsskyddsmyndigheten hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen på Europeiska kommissionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022